Artros, ledprotesoperation

Ledproteskirurgi

Artros orsakar symtom i form av molande värk som förvärras vid rörelse och som lindras vid vila. När smärtan stör normala rörelser och vardagslivet eller leden värker i vila och läkemedel inte längre hjälper ska man söka sig till läkare. Ledprotessjukhuset Coxa ansvarar för vården av ledprotespatienter i Birkaland och har jour dygnet runt. Ortopederna på Coxa utför ledprotesoperationer på patienter från hela Finland.

Artros är den vanligaste ledsjukdomen, eftersom den uppkommer med åldern hos nästan alla människor. Andra riskfaktorer är ärftlighet, övervikt, ledskada eller instabil led efter en skada, felställningar samt för kraftig belastning vid motion eller arbete. Den grundläggande orsaken till sjukdomen är dock inte känd.

Artros förekommer vanligen i knän, höfter, fingerleder och mellan ryggkotorna och den kan orsaka förändringar i ledbrosk, skelett och ledkapslar. Förändringarna framskrider vanligen långsamt med åren.

Artrossmärtan kan förändras när sjukdomen framskrider och även störa nattsömnen. Typiska symtom är också stelhet på morgonen och när man börjar röra på sig. Vid artros i nedre extremiteterna blir det svårare att gå och det är besvärligt att stiga upp och sätta sig. Vid långt framskriden artros kan det till och med vara svårt att klä på sig strumpor och långbyxor.

Undersökningar och remiss till Coxa

Man bör söka sig till läkare om ledsmärtan i betydande grad stör rörelseförmågan och de dagliga göromålen, leden värker i vila och läkemedelsbehandling med paracetamol inte längre hjälper. Läkarens kliniska undersökning är den viktigaste undersökningen. Som bildundersökning räcker det vanligen med röntgenundersökning och t.ex. magnetundersökningar behövs sällan.

Läkaren kan remittera patienten till Coxa för operation om patienten har

  • fynd i röntgenbilden som tyder på artros och ledsmärtor som inte kan hanteras med icke-operativa metoder eller
  • om man kliniskt kan se nedsatt rörelseförmåga eller felställning i leden som betydligt försämrar funktionsförmågan.

Vid bedömningsbesöket på Coxas poliklinik bedöms om patienten är i behov av operation eller inte. Om operationen bedöms vara nödvändig, Coxas personal tar hand om att patienten får information, handledning och stöd för förberedelserna före operationen. Till sist kollas, att det är möjligt att utföra operationen som planerat.

Operationsbeslut och individuell vårdplan

Ortopeden på Coxa fattar vanligen beslut om ledprotesoperation i samband med det första besöket.

Om man fattar beslut om operation planerar man en individuell ledprotesoperation för varje patient och väljer de protesdelar som lämpar sig bäst för patientens led. Vid det första besöket får patienten också träffa en sjukskötare som ger muntlig och skriftlig information om förberedelserna inför operationen.

Kallelsen till det första besöket på Coxa skickas per post. Vi rekommenderar att patienten kommer till polikliniken i sällskap av en anhörig, som har möjlighet att hjälpa patienten under återhämtningsskedet efter operationen.

Förberedelserna inför operationen är viktiga

Under väntan på operationen är det bra att förbereda sig och ta del av information om ledprotesoperationer och följderna. Konditionen bör vara så bra som möjligt före operationen, eftersom bra allmäntillstånd och muskelkraft påskyndar återhämtningen. På Coxa får patienterna all nödvändig information och instruktioner för att förbereda sig för operationen.

Ankomstundersökning på Coxa

Före operationen kallas patienterna till ankomstundersökning på Coxa och i samband med besöket får patienten träffa anestesiskötaren eller -läkaren och en sjukskötare.

Kallelsen till ankomstundersökningen på Coxa skickas per post. Vi rekommenderar att patienten också till detta poliklinikbesök kommer i sällskap av en anhörig, som har möjlighet att hjälpa patienten under återhämtningsskedet efter operationen.

Syftet med anestesiundersökningen är att utreda om patientens sjukdomar är i terapeutisk balans och om det finns behov av att sätta något läkemedel på paus. Tillsammans med patienten går vi också igenom frågor med anknytning till bedövning, nedsövning och smärtbehandling.

Skeden vid ledprotesoperation på Coxa

På operationsdagens morgon hämtar en sjukskötare från mottagningsavdelningen patienten från väntsalen och går med patienten till Coxas mottagningsavdelning. Patienter som har lång väg till sjukhuset kan komma till avdelningen redan föregående kväll eller enligt överenskommelse övernatta på patienthotellet.

Operationsskötaren kommer och hämtar patienten och de går tillsammans till operationsavdelningen. Operationen utförs vanligen i ryggmärgsbedövning. Du kan dessutom få sövande läkemedel. En ledprotesoperation tar 1–2 timmar och en reoperation 2–6 timmar.

Vid ledprotesoperation avlägsnar man den skadade ledytan och ersätter den med konstmaterial. Ibland åtgärdar man bara en del av ledytan med en så kallad partialprotes.

På Coxa görs de flesta ledprotesoperationerna i knä- och höftleder, men vi opererar även axlar, armbågar, handleder och vrister. Dessutom utför vi fortgående krävande reoperationer som kräver hög kompetens.

Efter operationen flyttas patienten till Coxas observationsrum som finns på samma plan som vårdavdelningen. Operationsavdelningens anestesiskötare ansvarar för vården i observationsrummet. Målet är att ge lämplig smärtlindring efter operationen och att patientens allmäntillstånd är bra. På så sätt säkerställer vi att rehabiliteringen kan inledas redan på operationsdagen.

Rehabilitering på vårdavdelningen

Patienterna flyttas från övervakningsrummet till Coxas vårdavdelning för återhämtning. Att stiga upp och börjar röra på sig snart efter operationen underlättar återhämtningen och minskar riskerna för komplikationer efter operationen. Sjukskötarna på vårdavdelningen assisterar de patienter som flyttats till avdelningen med att sitta samt beroende på patientens tillstånd även med att gå och stå redan på operationsdagen.

Sjukskötarna på vårdavdelningen följer med tillståndet hos de patienter som de ansvarar för, utför vårdåtgärder och hjälper till med de dagliga sysslorna. Läkaren går rond på vårdavdelningen varje dag. Fysioterapeuterna ger patienterna anvisningar för rörelser och rörlighet och råd om hur de ska klara sig hemma och rehabilitera sig.

Hem från Coxa och fortsatt vård

Med hjälp av den kunniga personalen på vårdavdelningen kan du återhämta dig snabbt. Därför kan största delen av patienterna åka direkt hem från Coxa. Utskrivningen diskuteras tillsammans med läkaren och sjukskötaren vid besöket på polikliniken.

Efter en första operation vårdas patienterna på avdelningen i 2–3 dagar. Om man konstaterar att patienten behöver eftervård även efter detta, flyttas patienten till sin egen hälsovårdscentral redan på andra dagen efter operationen. Vårdstället för eftervården bestäms enligt ett avtal med hemkommunen.

Efterkontroll

Efterkontrollen på Coxa sker 2–3 månader efter operationen. Du får en kallelse till Coxas poliklinik per brev.

Före efterkontrollen bör patienten genomgå undersökningarna som anges i de remisser som skickats tillsammans med kallelsen. Under efterkontrollen bedöms rörligheten och funktionsförmågan samt kontrolleras röntgenbilderna. Efterkontrollen görs vanligen av en fysioterapeut.

Vi följer upp patienter med ledproteser genom regelbundet återkommande kontroller.

Rehabiliteringen efter en ledprotesoperation är ett teamarbete

Rehabiliteringen börjar redan på operationsdagen. Syftet med det multiprofessionella samarbetet och parsamarbetet mellan fysioterapeuter och sjukskötare är att hjälpa och handleda patienten i konvalescentskedet. Med gemensamma mål når vi snabbare resultat.

Fysioterapeuterna ger patienterna anvisningar för rörelser och rörlighet och råd om hur de ska klara sig hemma och rehabilitera sig. Patienter som återhämtar sig på vårdavdelningen träffar fysioterapeuten varje dag.

Ansvariga

Chefsöverläkare Teemu Moilanen
Överskötare Minna-Riikka Rantala