Talterapitjänster

Talterapeuterna på Tays undersöker och rehabiliterar barn och vuxna patienter som har tal-, språk- eller kommunikationsstörningar. Talterapeuten bedömer och rehabiliterar också motoriska funktionsstörningar i munnen samt ät- och sväljfunktioner hos barn och vuxna. Målet med talterapi är att höja, stöda och upprätthålla patientens kommunikationsfärdigheter, kommunikativa förmåga samt att trygga ätandet och sväljningen.

Tays talterapeuter deltar i vården av bland annat följande patientgrupper:

 • Barn med tal- och språkstörningar
 • Barn med läpp- och gomspalt
 • Barn med omfattande utvecklingsstörningar och neurologiska störningar, till exempel utvecklingsstörning eller CP-skada, vilka är medfödda eller har uppkommit i tidig barndom
 • Symtom till följd av hjärntumör, hjärnskada eller ryggmärgsskada
 • Symtom till följd av tumörer i mun- eller strupområdet
 • Symtom till följd av störningar i hjärnans blodcirkulation
 • Hörselskador
 • Röststörningar
 • Framskridande neurologiska sjukdomar hos vuxna vilka inverkar på talet, kommunikationen och sväljförmågan, till exempel ALS eller Parkinsons sjukdom

Undersökningar och rehabilitering på Tays

Talterapeuterna på Tays träffar vanligen sina patienter på polikliniker och vårdavdelningar. Det behövs alltid en remiss för att komma till talterapeutens mottagning.

I talterapi inom den specialiserade sjukvården ingår:

 • Undersökningar, utredning av diagnoser i samarbete med en multiprofessionell arbetsgrupp, bedömningar av arbetsförmåga
 • Uppgörande av uppföljnings- eller rehabiliteringsplan till primärvården eller FPA
 • Handledning av patienter, anhöriga och näromgivningen vid problem med tal, kommunikation och sväljning, rehabilitering av dem och metoder för att kompensera sväljning
 • Planering och handledning om kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter talet
 • Anvisningar om tjänster för kommunikationshjälpmedel

På Tays erbjuder vi korta handlednings- och rehabiliteringsperioder på poliklinik till exempel för patienter med röststörningar eller svåra sväljsvårigheter. Det är möjligt att få intensiv, daglig talterapeutisk rehabilitering på Tays rehabiliteringsavdelning för vuxenneurologi (Valkeakoski rehabiliteringsavdelning och avdelningen för neurologi och rehabilitering). Rehabilitering genomförs i huvudsak inom primärvården eller av FPA.

Spetskompetens på Tays

På Tays ligger tyngdpunkten i talterapeuternas arbete på diagnostiska undersökningar av sjukdomar eller handikapp och uppgörande av rehabiliteringsplaner i samarbete med en multiprofessionell arbetsgrupp. På Tays undersöks också sällsynta neurologiska sjukdomar som påverkar tal-, kommunikations- och sväljförmågan.

En del av talterapeuterna på Tays är specialutbildade på bedömning av ät- och sväljfunktioner hos vuxna. På enheterna för foniatri, öron-, näs- och halssjukdomar samt vuxenneurologi utför talterapeuterna förutom kliniska bedömningar även självständigt endoskopier av sväljfunktionen med fiberoskop (FEES, fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing). Sväljfunktionen kan också bedömas i samarbete med röntgenläkaren vid en genomlysningsundersökning på röntgenavdelningen.

Till Tays talterapitjänster hör också bedömning av behovet av kommunikationshjälpmedel och uppföljning av användningen av hjälpmedlen på hjälpmedelsenheten.

Ansvariga

Ledande talterapeut Eliina Kankare
Neurologi och rehabilitering: ansvarig talterapeut Tanja Makkonen