Tjänster för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har särskilda behov när de är patienter på sjukhus. På Tays stöder vi utvecklingen och lärandet hos barn och ungdomar som är intagna på vårdavdelning genom lek och stimulerande verksamhet samt undervisning på förskole- och grundskolenivå.

Lekar och stimulerande verksamhet ordnas på barnavdelningarna av sjukhusets barnträdgårdslärare och evangelisk-lutherska församlingar. Lekverksamheten främjar barnets tillfrisknande och stöder barnets friska sidor. För långtidssjuka barn utarbetas individuella lekprogram som stöder deras utveckling och lärande. Verksamhetens innehåll grundar sig på församlingens och sjukhusets plan för småbarnspedagogik.

Förskoleundervisning ges på sjukhuset, om vårdperioden på avdelning är en vecka eller längre. Enligt lagen om grundläggande utbildning har barn och ungdomar som är i sjukhusvård rätt till förskole- och skolundervisning. I sjukhusskolan studerar eleven enligt läroplanen i den egna skolan eller så kan man utarbeta en individuell plan för elevens lärande. Sjukhusskolan finns på sjukhusområdet. Vid behov kommer läraren till avdelningen för att undervisa de barn som inte kan komma till skolan.

Sjukhusclownerna besöker Tays barnavdelningar två dagar i veckan.