Skolundervisning på sjukhus

Barn och ungdomar har lagstadgad rätt att få skolundervisning även när de vårdas på sjukhus. Även i svåra livssituationer hör skolgången till normal verksamhet i enlighet med åldern. Skolgången stöder den friska sidan i livet, ger upplevelser av att lyckas och underlättar återanpassningen till vardagen när vårdperioden är avslutad.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har barn och ungdomar som är i sjukhusvård rätt till förskole- och skolundervisning. Den kommun där sjukhuset finns är skyldig att ordna undervisning för barn och ungdomar i sjukhusvård. I undervisningen tar man hänsyn till elevens hälsotillstånd och helhetssituation samt avdelningens dagsrytm.

Den centrala utgångspunkten för sjukhusundervisningen är lärande utifrån eleven själv och rehabilitering tillbaka till den egna skolan. Sjukhusskolan planerar elevens återgång till den egna skolan och säkerställer behövligt stöd tillsammans med elevens skola, vårdare och föräldrar.

I sjukhusskolan studerar eleven enligt läroplanen för den egna skolan. Det är också möjligt att utarbeta en individuell plan för elevens lärande. Elevbedömningen genomförs i samarbete med lärare i elevens skola och i undervisningen används undervisningsmaterial från elevens egen skola.

Ta med egna skolböcker till sjukhuset!