Organdonation

När en människa är obotligt sjuk eller har en livshotande sjukdom kan en organtransplantation förhindra en för tidig död eller förlänga livet. En organdonator kan ge den värdefullaste gåvan – livet till en annan människa. En organdonator kan rädda livet på upp till sju människor och avlägsna behov av tung dialysvård (behandling med konstgjord njure) för två patienter.

På Tays utför vi bortoperationer av njurar, lever, hjärta, lungor, hjärta och lungor, bukspottkörtel och tunntarm och ansvarar för arrangemang i samband med organdonationer. I Finland är organtransplantationerna koncentrerade till Helsingfors universitetssjukhus.

Vem är lämplig som organdonator?

Endast en hjärndöd människa kan vara organdonator. Enligt finsk lag är en människa död när samtliga hjärnfunktioner oåterkalleligt har upphört. Orsaken till hjärndöd är vanligen en intrakraniell blödning eller en hjärnskada. Två oberoende läkare ska konstatera hjärndöden. En neurokirurg eller en neurolog konstaterar att hjärnfunktionen har upphört och intensivavdelningens läkare att andningsfunktionen har upphört.

Orsaken till att hjärnfunktionen har upphört måste vara känd och hjärnan ska avbildas genom magnetundersökning eller skiktröntgen (CT-undersökning) innan hjärndöden kan konstateras.

Kontraindikationer till organdonation är:

  • orsaken eller mekanismen för hjärndöd är oklart
  • över 85 års older
  • positiv hepatit B eller C, HIV
  • inom sista fem års tiden en cancersjukdom, med undantag av basalcellcancer i huden eller hjärntumör

Vem fattar beslut om organdonation?

Verksamheten vid organtransplantationer regleras i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål. Om det inte finns uppgifter om att den avlidna under sin livstid har motsatt sig ett sådant ingrepp, kan organ och vävnader lösgöras för vård av en annan människa.

Om en avliden som har uppnått myndighetsåldern på grund av sjukdom, psykisk störning eller av någon annan orsak under sin livstid inte har kunnat bilda sig en uppfattning om vad det innebär att organ, vävnader eller celler tas från honom eller henne, får ingreppet göras, förutsatt att den avlidnas närmaste anhöriga eller andra närstående inte motsätter sig det. Anhöriga fattar beslut om organdonation av en minderårig avliden person.

Läkaren måste utreda om man känner till den avlidnas vilja innan lösgöring av organ utförs.

Hur vårdas organdonatorer?

Eftersom en hjärndöd människa inte kan andas själv sker vården på intensivavdelning. Lösgörandet av organen utförs i Tays operationssal. Organdonatorer vårdas och hanteras värdigt och med respekt på samma sätt som andra avlidna, och anhöriga bereds möjlighet att ta avsked.

När organen har lösgjorts flyttas den avlidna till obduktionsavdelningen till förvaret för avlidna och överlämnas där till anhöriga för begravning.

Organdonationskoordinator Salla Salin svarar gärna på frågor om organdonationer på telefonnummer 03 311 69453.

Vävnadstransplantationer och vävnadsbanker

På Tays utförs också lösgöring av vävnader. Vävnader kan lösgöras från döda donatorer (hjärndöd eller hjärtadöd). Vävnader som kan användas som vävnadstransplantat är hornhinnor, ben, senor, hud, muskelhinnor, amnionhinnor, brosk, hjärtklaffar och hjärtsäck.

På Tays utförs vävnadstransplantationer, till exempel transplantationer av hornhinnor, med hjälp av material från vävnadsbanken.

Ansvariga

Specialläkare Marika Ala-Peijari
Organdonationskoordinator Salla Salin