Ungdomspsykiatri

På Tays ungdomspsykiatriska enhet undersöker och vårdar vi ungdomar med allvarliga psykiska störningar som medför svåra symtom och sänkt funktionsförmåga.

Allvarliga psykiska störningar hos ungdomar är till exempel:

  • Psykoser
  • Allvarliga förstämningssyndrom (allvarliga depressionstillstånd och bipolära sjukdomar)
  • Ätstörningar
  • Svåra ångesttillstånd såsom tvångshandlingar eller stresstillstånd till följd av trauma.
  • Psykiska störningar hos ungdomar som anknyter till autism
  • Svåra sjukdomskriser
  • Problem med självdestruktivitet som kan ha samband med andra störningar.

När behövs specialiserad sjukvård?

Det finns både lindriga och allvarliga former av psykiska störningar hos ungdomar. Lindriga och medelsvåra störningar behandlas inom skol- och studenthälsovården, på hälsovårdscentralerna och kommunernas arbetsgrupper för mental hälsa. Alla kommuner i Birkaland erbjuder någon form av mentalvårdstjänster för ungdomar.

På Tays behandlas allvarliga ungdomspsykiatriska störningar som medför svåra symtom och sänkt funktionsförmåga. Patienterna kommer till behandling med läkarremiss.

Om den unga personen redan har en vårdrelation hos en yrkesperson inom den egna kommunens skol- eller studenthälsovård är det bäst att vårdrelationen fortsätter tills man har avtalat om den ungas vård efter undersökningarna inom den specialiserade sjukvården.

Undersökningar och vård på Tays

De ungdomspsykiatriska undersökningarna omfattar intervjuer, samtal och strukturerade undersökningar tillsammans med såväl den unga personen och familjen som den ungas utvidgade nätverk, till exempel skolan och barnskyddet.

Behandlingen omfattar vid behov en individuell vårdrelation, familjearbete, behandlingar i grupp, nätverksträffar samt individ- och familjeterapi. Vården sker vanligen på ungdomspsykiatriska polikliniken.

På ungdomspsykiatriska enheten för intensifierad öppenvård genomförs två veckor långa intensifierade öppenvårdsperioder i svåra skeden av till exempel depression, ångest eller ätstörningar. Enheten för intensifierad öppenvård finns på Tays centralsjukhus.

Avdelningsvård används vid behov om det krävs vård dygnet runt för att säkerställa den unga personens trygghet eller om undersökningar inte kan genomföras inom öppenvården. De ungdomspsykiatriska avdelningarna finns på Tays Pitkäniemi sjukhus. Det finns två avdelningar, ungdomspsykiatriska avdelningen som i första hand är avsedd för vård av patienter från Birkaland samt den nationella enheten för psykiatrisk undersökning och vård av särskilt svårskötta minderåriga personer dvs. EVA-enheten. På EVA-enheten utförs också sinnesundersökningar av minderåriga.

På Tays Sastamala sjukhus finns en ungdomspsykiatrisk arbetsgrupp som erbjuder hjälp för den unga befolkningen i det egna området.

Spetskompetens på Tays

På EVA-enheten undersöks och vårdas svårskötta minderåriga patienter, minderåriga rättspsykiatriska patienter och minderåriga patienter som behöver könsidentitetsundersökningar, vilkas vård nationellt har koncentrerats till färre än fem universitetssjukhus.

Inom Tays ungdomspsykiatriska ansvarsområde betonas särskilt utveckling i behandlingen av psykoser som uppkommer i ungdomsåren, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar hos unga personer. Vårt vetenskapliga forskningsarbete fokuserar särskilt på våldsamt beteende i samband med psykiska störningar, risk- och skyddsfaktorer som påverkar ungdomars mentala hälsa samt servicesystem inom neuropsykiatri.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Riittakerttu Kaltiala
Ersättare för områdeschef, avdelningsöverläkare Jaana Ruuska
Överskötare Anna Hemmi