Vård av utvecklingsstörda

Tays tjänster inom vård av utvecklingsstörda kompletterar kommunernas basservice. Vi erbjuder personer med särskilda behov och deras familjer tjänster på polikliniken för utvecklingsstörda och stödcentret.

Tjänster som erbjuds på polikliniken för utvecklingsstörda är besök på polikliniken, på regionala mottagningar eller i kundens vardagsmiljö samt telefonkonsultationer. Stödcentret erbjuder undersöknings-, rehabiliterings- och stödperioder samt krisvård. Dessutom ordnar vi vid behov vård oberoende av patientens egen vilja för utvecklingsstörda personer.

Som stöd för kommunernas tjänster erbjuder vi som stöd i kundens vardag underlag för tjänster, konsultationer, utbildning samt utvecklingsverksamhet.

Tjänster på poliklinik

På polikliniken för utvecklingsstörda ger vi information om utvecklingsstörning, främjar funktionsförmågan hos personer med utvecklingsstörning och utför undersökningar som behövs för planering av rehabilitering.

Arbetet på polikliniken för utvecklingsstörda fokuserar på specialfrågor som ofta uppkommer i tidig barndom och i olika övergångsskeden i livet hos personer med utvecklingsstörning. Andra tyngdpunktsområden är rehabiliteringsplanering för personer med flera funktionsnedsättningar eller svåra skador, utredning av beteendeproblem och psykiska problem samt problem i samband med åldrande.

Vi har kunder i alla åldrar och kundförhållandena är ofta långvariga. För kundens vardag är det viktigt att samarbetet i nätverket av olika aktörer fungerar.

Rehabilitering på Tays stödcenter

Kunderna kommer till oss i huvudsak för tidsbestämd rehabilitering, undersöknings-, kris- eller vårdperioder. Vi planerar och genomför rehabiliteringsperioden tillsammans med kunden och de anhöriga.

Kundens behov av stöd kan bero på utvecklingsstörning, autism, beteendeproblem, psykiska problem, begränsad rörlighet eller problem gällande hälsotillståndet. Periodens längd beror på kundens individuella behov, från kortvariga stödperioder för familjen till längre målinriktade rehabiliteringsperioder.

Våra lokaler är utformade så att de stöder rehabiliteringen av våra kunder och möjliggör stegvis framskridande. I det akuta skedet kan kunden få handledning i sitt eget rum och när rehabiliteringen framskrider på den egna enheten eller i andra lokaler på området.

Vi har lokaler för motion, fysio-, verksamhets- och vattenterapi samt lokaler för musik och stöd av olika sinnen.

Centrala metoder i rehabiliteringen är

  • olika terapeutiska metoder som psykofysisk fysioterapi, musikterapi, sexualterapi och bildkonstpsykoterapi.
  • Oiva – arbete enligt principen om växelverkan mellan kunniga samarbetspartner
  • Tal kan ersättas av alternativa kommunikationsmetoder
  • Kompetensträning för kunder med utmanande beteende
  • MAPA Finland – förebyggande av utmanande beteende och trygg vård
  • Neuropsykiatrisk träning
  • ART – arbete för aggressionshantering
  • Grönområdesterapi i vårdarbetet
  • Autismrehabilitering

Vårdtjänster på Tays

Vi erbjuder vårdtjänster på Pitkäniemi i Nokia. Enheten på Pitkäniemi är en rehabiliterings- och vårdavdelning för vuxna personer som behöver mycket handledning, har svår utvecklingsstörning eller är lindrigt rörelsehindrade. I små autismgrupper genomför vi autismrehabilitering.

Spetskompetens på Tays

På Tays är vi specialiserade särskilt på rehabilitering av barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism, hantering av utmanande situationer, vård av psykiska störningar, frågor som anknyter till sexualitet eller åldrande samt stöd för växelverkan och kommunikation. Vår specialkompetens är vård av personer oberoende av deras vilja på grund av brott som inte dömts.

Ansvariga

Verksamhetsområdeschef Tuulikki Parikka
Ansvarsområdeschef, servicechef Vuokko Sivula
Ansvarsområdeschef, överläkare Nina Bjelogrlic-Laakso