Undervisningsverksamhet

Tays är ett universitetssjukhus och till dess uppgifter hör förutom att ge god vård även att ordna utbildning och bedriva forskning. Våra sjukhus är viktiga utbildningsmiljöer för studerande inom social- och hälsovårdssektorn. Studerande inom andra sektorer har också möjlighet till praktik på våra verksamhetsställen.

På våra sjukhus praktiserar årligen bland annat cirka 3 000 hälsovårdsstuderande och cirka 300 medicinstuderande. Genom systemet med internationella utbytesstudier är även en del av praktikanterna studerande från andra länder.

Det finns utmärkta möjligheter till mångsidiga och vittomfattande studier och praktik på alla våra verksamhetsställen.

På våra sjukhus är studierna målinriktade och innefattar deltagande i praktiskt arbete under handledning. Lärandet sker i form av växelverkan mellan personal, patienter och studerande. Genom högklassig handledning skapar vi förutsättningar för en yrkeskunnig personal även i framtiden.

Patientens deltagande i lärsituationer

För hälsovårds- och medicinstuderande är patienten en viktig och ovärderlig lärare som inte kan ersättas av läroböcker. Utan praktik får vi inte yrkeskunniga experter.

Patienter som kommer till sjukhuset tillfrågas om studerande får delta i vården. På sjukhuset ordnas också särskilda undervisningstillfällen som omnämns i patientens kallelse till sjukhuset.

Det är frivilligt för patienter att delta i utbildningstillfällen och de kan också vägra att delta. Studerande har samma sekretess- och tystnadsplikt som den övriga personalen.