Publicerade 19-12-2017

Betydande forskningsinvestering till Finland: FinnGen siktar på genombrott i att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar – Tammerfors Biobank involverad

Ett nytt, unikt forskningsprojekt som kan hjälpa oss förstå sjukdomsorsaker och möjliga behandlingsformer ska påbörjas i Finland. I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlats in vid alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. Forskningsprojektet beräknas ta sex år och har en budget på närmare 60 miljoner euro.

Forskningen strävar efter omfattande nytta inte bara för Finland, utan världen över. Forskningsprojektet baserar sig på data från arvsmassan, s.k. genomdata, som sammanförs med data i nationella hälsovårdsregister. Proven som används i forskningen analyseras kodade och man har fäst speciellt stor vikt vid dataskyddet.

– Genombrotten i projektet kommer med tiden att synas i hälsovården. Forskningen kan till exempel finna ny kunskap som kan leda till ny vård, nya läkemedel eller finna nya sätt att förebygga sjukdomar. Det högklassiga FinnGen-projektet gör säkert Finland till ett mer lockande forskningsland även internationellt, betonar forskningsledare Aarno Palotie från Institutet för molekylärmedicin i Finland vid Helsingfors universitet.

FinnGen-forskningen finansieras av Tekes med 20 miljoner euro samt de internationella läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech, en del av Roche-koncernen, MSD och Pfizer med upp till sammanlagt 39 miljoner euro. Forskare från Helsingfors universitet samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt koordinerar projektet.

Men FinnGen-forskningsprojektet som omfattar hela Finland är finländares gemensamma forskning, vars viktigaste fynd kan finnas i ett prov från vem som helst och hjälpa människor runtom i världen. Alla finländare kan delta i forskningen genom att godkänna att deras prov sparas i en biobank.

Det finns bara ett par forskningsprojekt av denna storlek i världen. På grund av den unika finska arvsmassan går det snabbare att analysera genomdata och fynd är mer sannolika än hos populationer med större genetisk variation.

– Finland har ovanligt goda förutsättningar för genforskning som omfattar hela populationen. FinnGen-projektet är också ett osedvanligt omfattande och öppet samarbete mellan biobanker, universitet, sjukvårdsdistrikt, hälsoindustrin och förhoppningsvis hundratusentals finländare, säger Kimmo Pitkänen, chef för Helsingfors Biobank.

Utöver forskningsorganisationerna, biobankerna och den internationella läkemedelsindustrin har forskningsprojektet också väckt intresse bland finländska företag inom bioområdet, eftersom möjligheterna som FinnGen-forskningen skapar kan stärka den finska företagsverksamheten.

– Innovation inom hälsa och välfärd är en av Tekes strategiska tyngdpunkter. Den mycket högklassiga forskningen inom FinnGen-projektet kan leda till innovationer av världsklass och skapa nytt kunnande och ny affärsverksamhet i vårt land, säger Minna Hendolin som är ansvarig chef för Tekes Hälso- och välfärdstema.

Projektet behöver tusentals prov från alla håll i Finland, eftersom lösningar på individers sjukdomar och hälsa går att hitta endast genom att granska de stora massorna.  FinnGen-forskningen skapar nytta för finländarna även i framtiden.

– Med hjälp av FinnGen-projektet kan vi skapa en grund för nya hälsoinnovationer och individuell vård. Efter projektet blir all data som producerats kvar hos de finländska biobankerna och kan i framtiden användas av finländska forskare och företag, säger Palotie och hälsar alla finländare välkomna med på en forskningsresa i vår arvsmassa.

Projektet koordineras av:

Helsingfors universitet, HiLIFE, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Projektet finansieras av:

Tekes

Abbvie

AstraZeneca

Biogen

Celgene

Genentech, en del av Roche-koncernen

MSD

Pfizer

Biobankerna och organisationerna bakom dem:

Auria Biobank

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Åbo universitet

Satakunta sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Helsingfors Biobank

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors universitet

Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Carea)

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote)

Hematologiska Biobanken

Finlands Röda Kors Blodtjänst

Hematologföreningen i Finland rf.

Helsingfors universitet, HiLIFE, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)

Östra Finlands Biobank

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Östra Finlands universitet

Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, Sosteri

Mellersta Finlands Biobank

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Jyväskylä universitet

Norra Finlands Biobank Borealis

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Uleåborgs universitet

Affärsverskssamkommunen Norra Finlands laboratoriecentrum NordLab

Lapplands sjukvårdsdistrikts

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Tammerfors Biobank

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Tammerfors universitet

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt 

THL Biobank

Institutet för hälsa och välfärd

Blodtjänst biobank

Finlands Röda Kors Blodtjänst