Valtion tutkimusrahoitus vuodelle 2019

Tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitysten jättöaika organisaation hakemusta varten on 6.8. – 3.9.2018 klo 12.00 mennessä.

Tee hakemus »

Kuka voi hakea?

Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään 6 kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelusuhde hakijaorganisaatioon. Väitöskirjatyöntekijöiden rahoituksen haku tapahtuu pääsääntöisesti ohjaajan tutkimusprojektin kautta.

Tutkijatoimen hakijalla tässä tarkoitetaan väitellyttä tai väitöskirjatyötä tekevää tutkijaa.

Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden tutkimushanke-esityksen. Tutkija/tutkijaryhmä voi hakea joko hankerahaa, starttirahoitusta tai tutkijapalkkaa.

Tutkimushankkeissa hakijana on tutkimusryhmän johtaja. Tutkimushankkeissa edellytetään, että tutkimus tehdään yhteistyössä hakijaorganisaation kanssa.  Palvelusuhdetta hakijaorganisaatioon ei edellytetä.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkimushankkeet: Pienin myönnettävä summa on 10 000 €/v ja suurin mahdollinen myöntö 80 000 €/v. Rahoituksen käyttöaika on kolme vuotta.

Starttirahoitus: Osa rahoituksesta myönnetään uusien tutkimusryhmien hankkeille tai uusille tutkimusavauksille (keskimäärin 20 000 – 50 000 €), joilla on mahdollisuus muuttaa merkittävästi nykyisiä hoito- tai diagnosointikäytäntöjä. Uudella tutkimusavauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista tai muuten rohkeaa tutkimusta.

Tutkijatoimet: Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen (20–50 %) työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa tutkijatoimen rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (1434/2015) rahoituksen kohdentamista. Tutustu ensin huolellisesti painoalueisiin ja niiden selityksiin ja huomioi asetuksen ohjeistus rahoituksen kohdentamiseen. Merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai – alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeekseen. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 %.

Miten ja mihin mennessä haetaan rahoitusta?

Tutkijat/tutkimusryhmä:

 1. Täyttää ensin tutkimushanke-esityksen ja sitten käyttösuunnitelman tutkimushanke-esitysten hallintajärjestelmässä ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys), linkki verkkohakuun on ohjeen lopussa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 2. Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja sitä ennen lähetetyn käyttösuunnitelman  yksipuoliseksi paperiversioksi.
 3. Esityksen tekijä allekirjoittaa tulostamansa tutkimushanke-esityksen paperiversion, jonka  liitteeksi lisätään:
  a. käyttösuunnitelma (sähköisesti lähetetty versio tulostettuna paperille)
  b. erillinen tutkimussuunnitelma (pituus ei saa ylittää 6 sivua lähdeluettelo mukaan lukien)
  c. hakijan ansioluettelo, joka sisältää hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa)
  d. suppea julkaisuluettelo, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista suppeaan luetteloon merkitään nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut, viimeisin IF- arvo.
  Mitään dokumentteja ei nidota yhteen.
 4. Toimittaa allekirjoitetut hanke-esitysasiakirjat organisaation johtajalle (paitsi Taysissa Tays Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskukseen, Finn-Medi 1, 1. krs.)

Mihin toimitetaan paperiset hanke-esitykset?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena:

 • Taysin tutkijat/tutkimusryhmät 3.9.2018 klo 12.00 mennessä TAYS Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskukseen (TKI-keskukseen), Finn-Medi 1, 1. krs. tai PL 2000, 33521 Tampere. Kuoreen merkintä "Valtion tutkimusrahoitus 2019"

 • Taysin ulkopuolisissa organisaatioissa tai PSHP:n osakeyhtiöissä toimivat tutkijat /tutkimusryhmät 3.9.2018 klo 12.00 mennessä sen asetuksen tarkoittaman erityisvastuualueella terveydenhuollon palveluja tuottavan organisaation kirjaamoon tai johtajalle, jonka kautta rahoitusta haetaan

Miten ja mihin mennessä hakija-organisaatio hakee tutkimusrahoitusta?

Valtion tutkimusrahoitusta voivat hakea vain julkiset terveydenhuollon organisaatiot. Taysin erityisvastuualueen kunnilta, kuntayhtymiltä tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyiltä palvelujen tuottajilta voi kultakin tulla Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vain yksi valtion tutkimusrahoitushakemus.

Tutkimusrahoitushakemuksen tekee organisaation johtaja alla olevalle erilliselle hakemuslomakkeelle. Johtaja liittää hakemukseen tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja muine liitteineen.

Organisaation johtajan hakemuslomake »

Organisaation johtaja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitteella: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, TKI-keskus, PL 2000, 33521 Tampere. Kirjatun lähetyksen postileimana on oltava päiväys 7.9.2018 tai aikaisempi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Organisaation hakemus ilman liitteitä toimitetaan myös PDF-tiedostona 7.9.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseenVTR@pshp.fi

Miten tutkimushanke-esitykset arvioidaan?

Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunta toimii tutkimustoimikunnan valmistelutyöryhmänä ja arvioi kaikki tutkimustoimikunnalle toimitetut tutkijoiden/tutkimusryhmien hanke-esitykset. Tiedetoimikunta käyttää arviointia tehdessään erva-tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteereitä ja käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiedetoimikunta tekee erityisvastuualueen erva-tutkimustoimikunnalle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Erva-tutkimustoimikunta päättää rahoituksen myöntämisestä hakijaorganisaatioille ja hanke-esitysten tekijöille.

Milloin ja miten rahoituspäätökset ilmoitetaan?

Hakemukset ja hanke-esitykset käsitellään erva-tutkimustoimikunnan kokouksessa joulukuussa 2018. Myönteiset päätökset hanke-esityksen tekijöille lähetetään kirjeitse. Organisaatioiden hakemusten allekirjoittajille päätökset ilmoitetaan sähköpostitse. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia. Lopulliset myöntöjen rahamäärät vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitettua VTR:n kokonais-määrän alkuvuodesta 2019.

Lisätiedot

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen
Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi